<
Trang chủ » Tra từ
étude  
[ei'tju:d]
danh từ
  • (âm nhạc) khúc luyện
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt