<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
étoffe  
danh từ giống cái
  • vải
  • tài năng; chất
có tài năng
thiếu tài năng
có cái chất anh hùng
  • (kỹ thuật) thép thường (làm sống dao...); hợp kim chì thiếc (làm đàn ống)
  • ( số nhiều, (ngành in)) tiền phụ thu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt