<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
éteindre  
ngoại động từ
  • tắt
tắt lửa
tắt thuốc, dụi thuốc
tắt ti vi
  • làm phai màu
  • làm dịu đi, làm nguôi đi
làm nguôi giận
làm dịu cơn khát
  • dập đi, vùi dập
dập đi một kỉ niệm
vùi dập một tài năng
  • tiêu diệt, huỷ diệt
tiêu diệt một chủng tộc
  • trả hết
trả hết nợ
  • tôi (vôi)
tôi vôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt