<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
établir  
ngoại động từ
  • đặt, lập, thiết lập
đặt một đường sắt
lập chính phủ
lập một nhà máy
lập một bản dự toán
đặt nơi ở tại
lập trật tự
thiết lập hoà bình
thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước
soạn một văn bản
  • gây dựng, tác thành; gả chồng
gây dựng cho con cái
gả chồng cho con gái
  • chứng minh, xác lập
chứng minh một chân lí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt