<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
élevon  
danh từ giống đực
  • (hàng không) cánh lái (ở máy bay không đuôi)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt