<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
élastique  
tính từ
  • đàn hồi, chun
cao su có tính đàn hồi
lực đàn hồi
  • (nghĩa bóng) mềm dẻo, linh hoạt, tùy tiện
quy tắc tùy tiện
danh từ giống đực
  • vải chun; dây chun
cột tóc bằng một sợi dây chun
      • (thông tục) bủn xỉn, dè sẻn
cho bủn xỉn, cho mà còn tiếc
danh từ giống cái
  • (toán học) đường đàn hồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt