<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
élève  
danh từ
  • học sinh, học trò
hội phụ huynh học sinh
  • (nông nghiệp) con vật chăn nuôi; cây giống
      • giáo sinh
danh từ giống cái
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sự (chăn) nuôi
sự nuôi tằm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt