<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écrit  
tính từ
 • viết
tờ giấy viết cả hai mặt
ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 • thành văn
luật thành văn
Phản nghĩa Oral , parlé
 • do trời định, đã định sẵn
danh từ giống đực
 • giấy tờ, văn bản
 • kì thi viết
 • ( số nhiều) tác phẩm
những tác phẩm của Vich-to-Huy-gô
   • lời nói gió bay, bút sa gà chết
   • bằng giấy tờ, trên giấy tờ
chứng từ bằng giấy tờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt