<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écrire  
ngoại động từ
 • viết
viết một từ
viết một bức thư
viết một cuốn tiểu thuyết
từ viết nghiêng
tôi không biết viết tên anh ta
 • (tin học) ghi (thông tin, dữ liệu...) vào bộ nhớ
nội động từ
 • viết
tập viết
viết về một đề tài
biết bao người viết mà không mấy người đọc
 • viết thư
nó đã viết thư cho mẹ nó
   • đánh máy
   • máy (đánh) chữ
   • mù chữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt