<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écrevisse  
danh từ giống cái
  • (động vật học) tôm sống
  • kìm thợ rèn
  • (sử học) áo giáp vảy tôm
      • đi giật lùi; không tiến lên
      • đỏ nhừ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt