<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
éclairage  
danh từ giống đực
  • sự thắp sáng, sự chiếu sáng; sự soi sáng
sự thắp sáng một căn hộ
sự thắp sáng bằng dầu lửa
  • (nghĩa bóng) cách nhận định, cách nhìn, quan điểm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt