<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
échelle  
danh từ giống cái
 • thang
dựng thang vào tường
leo lên thang
thang gấp, thang xếp
thang giá trị
thang nhiệt độ
(âm nhạc) thang âm
thang màu
thang nhiệt độ
thang lôga
thang bách phân
thang chia độ
thang thuỷ văn
thang chữa cháy
thang an toàn
thang cứu nạn
thang lên tàu thuỷ
mức thang xã hội
thang lương
 • thước tỉ lệ
thước tỉ lệ của một bản đồ
tỉ lệ phóng đại
 • quy mô
trên quy mô lớn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bến, cảng
   • trên quy mô; trên phạm vi
trên phạm vi toàn thế giới
   • trên quy mô lớn; trên phạm vi rộng lớn
   • chìa vai cho ai trèo
   • (nghĩa bóng) giúp đỡ ai, nâng đỡ ai
   • đùa mà cho là thực
   • (cho rằng) không ai (gì) bằng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt