<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ébullition  
danh từ giống cái
  • sự sôi
nước đang sôi
  • (nghĩa bóng) sự sục sôi, sự sôi động
thành phố sôi động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt