<
Trang chủ » Tra từ
áp-xe  
[áp xe]
  • (tiếng Pháp gọi là Abcès) abscess
Abscess on the gums; gumboil
The wound has abscessed
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt