<
Trang chủ » Tra từ
áp-phích  
[áp phích]
  • (từ gốc tiếng Pháp là Affiche) bill; poster
To stick bills/posters on a wall
Billsticker; bill poster
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt