<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
áp phích  
  • 卡 <卡片。(英: card) 。>
áp phích tư liệu
资料卡
  • 招贴 <贴在街头或公共场所,以达到宣传目的的文字、图画。>
  • 招子 <招贴。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt