<
Trang chủ » Tra từ
áp bức  
[áp bức]
  • to oppress
To oppress the ethnic minorities
The oppressed nations
  • oppression
Down with the racial oppression!
The oppressor and the oppressed
Class oppression
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt