<
Trang chủ » Tra từ
ác  
[ác]
danh từ
  • crow; raven
  • (nghĩa bóng) sun
tính từ
  • cruel, malicious
  • severe, fierce
a severe cold spell
a fierce battle
today the sun is blistering hot
  • ripping; rattling good
a ripping soccer game
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt