<
Trang chủ » Tra từ
ông  
[ông]
danh từ.
  • grandfather, old man
paternal grandfather.
  • gentleman; you (used by grandchild to grandfather); I (used by grandfather to grandchild); you (used to men); he (of men over 30)
Ask the gentleman to come in.
  • you mister; you sir, Mr.
ông Nam
Mr. Nam
  • husband, man
my husband, my man
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt