<
Trang chủ » Tra từ
óc  
[óc]
  • brain; (nghĩa bóng) intelligence
  • sense; spirit; mind
To have a spirit of adventure
To have a good sense of humour
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt