<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Cây Cộng

Đền ở xã Vu Tuyền, sau đổi là Vu Thủy, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Đền thờ người em của Trần Quý là Trần Kiên. Trần Quý và Trần Kiên là con của Trần Triệu người ở Thạch Lâm. Tương truyền, hai anh em sức vóc to khỏe có công giúp dân trong vùng bài trừ ma quỷ. Sau khi hai anh em mất, dân lập đền thờ. Một ngôi đền thờ người anh (Trần Quý) gọi là đền Đống Lân, một ngôi thờ người em (Trần Kiên) gọi là đền Cây Cộng. Hai đền đối diện với nhau gọi là “Song Từ Đền” (đền thờ hai anh em).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt