<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Thịnh Khánh

Xã Thịnh Khánh thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quê Cao Xuân Dục (1842-1923). Năm 1877 đỗ cử nhân, làm quan tới Phụ chính đại thần. Đứng đầu bộ Học và Sử quán, ông chỉ đạo và tham gia biên soạn nhiều bộ sách sừ và địa lý; ông còn sưu tập sách cổ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt