<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện xưa Thanh Lâm

Huyện thuộc phủ Nam Sách (do phủ kiêm lí), tỉnh Hải Dương. Đời Trần là Bạng Châu. Đông Bắc giáp huyện Chí Linh; Đông và Đông Nam giáp huyện Kinh Môn, Kim Thànhhuyện Thanh Hà; Tây giáp huyện Gia Lương và Cẩm Giàng ngăn cách bởi sông Thái Bình.

Năm 1592, Mạc Kính Chỉ tự lập làm vua ở Thanh Lâm. Từ đời Lê về trước, huyện có 93 người đỗ đại khoa, nhiều nhất trấn Hải Dương và thứ 2 trong toàn quốc (sau huyện Đông Anh ở trấn Bắc Kinh, 130 người đỗ). Quê Trương Trung Ái, Phạm Ban, Trấn Sùng Dĩnh, Vũ Dương, Ngô Hoán, Nguyễn Hoãn, Nguyễn Đức Huấn, Lê Hùng, Trần Quốc Lác, Đinh Lưu, Nguyễn Thì Thế, Mạc Thúy, Nguyễn Thuyên, Nguyễn Đức Trinh, Trần Vĩnh Tuy.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt