<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Vãi

Chùa trên núi Cổ Định, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chùa ở trong hang đá, hai bên đường có 6 bài văn cổ. Năm 1830, tri phủ Thiên Quan là Phạm Văn Thể đứng ra tu sửa lại chùa, tô tượng Phật, lập văn bia. Tương truyền, trên núi có tảng đá ngũ sắc hình tròn, là nơi luyện đan của tiên; lại có đường lên trời vừa cao vừa hiểm trở, không mấy ai dám đến.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt