<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vùng đất Bố Chính

Đất xưa của nước Lâm Ấp, ở phía Nam núi Hoành Sơn. Năm 1020, Lý Thái Tổ sai Khai Thiên Vương Phật Mã và Đào Thạc Phụ đem quân đi đánh Chiêm Thành ở trại Bố Chính, chém được tướng của chúng là Bố Linh tại trận, quân Chiêm chết đến quá nửa. Năm 1069, Lý Thánh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, bắt được quốc vương nước ấy là Chế Củ (Rudravarman IV) và dân chúng 5 vạn người. Chế Củ xin dâng ba châu: Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Châu Bố Chính nay là đất các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Hồi cuối Trần thuộc phủ Tân Bình, thời thuộc Minh đổi huyện Bố Chính làm huyện Chính Hoà. Năm 1630, chúa Nguyễn cho quân chiếm nam ngạn sông Gianh, từ đó hình thành hai châu là Bố Chính Ngoại (Bắc sông Gianh) và Bố Chính Nội (Nam sông Gianh). Năm 1831, vua Minh Mạng đổi Nam Bố Chính là huyện Bố Trạch, Bắc Bố Chính là huyện Bình Chính, thuộc phủ Quảng Trạch, do phủ kiêm lý. Sông Gianh thời ấy còn được gọi là sông Bố Chính.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt