<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Vọng Nguyệt

Làng tên nôm là làng Ngọt thuộc tổng Nội Trà, huyện Yên Phong, trấn Kinh Bắc. Nay thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Làng nằm bên sông Cầu, cạnh làng Như Nguyệt. Làng có đền thờ thánh Tam Giang và Đỗ Tam Tĩnh.

Làng Vọng Nguyệt có họ Ngô 5 đời kế tiếp nhau đỗ đại khoa, bắt đầu từ Ngô Ngọc (1475 - ?) đỗ hoàng giáp năm 1487, làm quan đến chức Lễ khoa Đô cấp sự trung. Con ông là Ngô Hải (?-?) đỗ hoàng giàp năm 1508. Cháu ông là Ngô Trừng (1540 -?) đỗ hoàng giáp năm 1580, và chắt ông là Ngô Nhân Triệt (?-?)đỗ tiến sĩ năm 1607, đều làm quan đến Tự khanh. Chút ông là Ngô Nhân Tuấn (1596-?) đỗ tiến sĩ năm 1640, làm quan đến chức Công bộ Thượng thư.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt