<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Trần Khát Chân

Đền Trần Khát Chân ở núi Đốn Sơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, thờ thượng tướng Trần Khát Chân. Ông làm tướng trải 3 đời vua Trần. Năm 1390, ông làm đô đốc đại phá quân Chiêm Thành, giết Chế Bồng Nga. Đến năm 1399, Hồ Quý Ly giết vua Trần Thiếu Đế để cướp ngôi. Trần Khát Chân bàn mưu với Trần Hãng định giết Quý Ly nhân hội thề Đốn Sơn. Việc không thành, ông và các đồng sự hơn 370 người đều bị Quý Ly giết. Đời sau lập đền ở chân núi ấy để thờ ông.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt