<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Lăng Trường Thanh

Lăng chúa Nguyễn Phúc Chu ở núi Kim Ngọc, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chúa Nguyễn Phúc Chu sinh năm 1675 - mất năm 1725, là con của chúa Nguyễn  Phúc Trăn, lên ngôi chúa năm 1692, hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân. Chúa là người có công sai Nguyễn Hữu Cảnh vào mở mang và ổn định bờ cõi phía Nam, là người trọng kẻ sĩ, đãi người hiền. Chúa mất tháng 4/1725, ở ngôi 34 năm, miếu hiệu là Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế          


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt