<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Tuyên Đức

Tỉnh do chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập ở miền Nam Trung Bộ trên phần Đông Bắc của tỉnh Lâm Đồng, chính quyền cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam cũng theo như vậy, gồm 3 quận Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương. Nay nhập vào tỉnh Lâm Đồng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt