<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Dương Tam Kha

Dương Tam Kha (楊三哥) là con Dương Diên Nghệ, anh (có sách nói là em) của Dương Hậu, (vợ Ngô Vương Quyền) không rõ năm sinh, năm mất, quê ở làng Dương Xá, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Năm Giáp Thìn (944), Ngô Vương Quyền mất, ông được Ngô Vương Quyền ủy thác phù dực Ngô Xương Ngập, nhưng ông thừa dịp đoạt lấy quyền của cháu, tự xưng Bình Vương.

“Tam Kha là đứa gian hồi,

Lấy bề thích lí chịu lời thác cô.

Cành Dương đè lấn chồi Ngô,

Bình vương tiếm hiệu quốc đô tranh quyền”

(Đại Nam quốc sử diễn ca)

Ngô Xương Ngập trốn sang Nam Sách, thuộc tỉnh Hải Dương, được Phạm Lịnh Công ở Trà Hương, huyện Kim Thành nuôi giấu. Không tìm được Xương Ngập, ông lập em Xương Ngập là Xương Văn làm con nuôi.

Năm Canh Tuất (950), có biến loạn ở hai thôn Thái Bình, Đường Nguyễn, ông sai hai tướng Dương Kiết LợiĐỗ Cảnh Thạc cùng Xương Văn đi đánh dẹp. Đi đến Từ Liêm, Xương Văn ướm ý hai tướng Dương, Đỗ, được cả hai tình nguyện ủng hộ, cùng nhau đem quân trở về đảo chính.

Dương Tam Kha bị bắt và bị giáng làm Trương vương công. Hai anh em Xương Ngập, Xương Văn nối nghiệp nhà Ngô như cũ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt