<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Trực

Nhà yêu nước Lê Trực còn là lãnh tụ phong trào Cần vương ở Quảng Bình năm 1885, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở tỉnh Quảng Bình.

Lúc bấy giờ, quân của quan Đề đốc Lê Trực đóng ở mạn Thanh Thuỷ, thuộc huyện Tuyên Chánh; quan của Tôn Thất Đạm là con Tôn Thất Thuyết thì đóng ở ngàn Hà Tĩnh, về hạt Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Còn Tôn Thất Thiệp và Nguyễn Phạm Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở mạn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Ông Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình, sai người đi dụ ông Lê Trực về. Nhưng các ông ấy cứ nhất thiết không chịu, chỉ có bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi. Bởi vậy, việc Hoàng Kế Viêm ra kinh lược cũng không thành công. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, lực lượng Cần vương tan dần. Vì còn mẹ già, ông phải ra đầu thú, nhưng không chịu hợp tác với Pháp, về nhà ở ẩn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt