<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đinh Nho Quang

Dòng dõi Đinh Nho Công, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tay sai thực dân Pháp lúc Pháp mới chiếm nước ta.

Đinh Nho Quang làm Tuần phủ Hà Tĩnh, sau về hưu, lại tham quyền, theo Pháp mà trở lại đàn áp các cuộc võ trang khởi nghĩa của các phong trào Văn thân, Cần vương. Vừa bán nước, vừa có hành vi tham nhũng, khiến nhân dân hết sức căm ghét.

Trong thơ gởi Phan Đình Phùng, Đinh Nho Quang có câu ngạo mạn: “Ông chỉ nằm bẹp ở trong núi, không chịu ra hàng, để ban đêm thì làm hùm làm beo, còn ban ngày thì làm chồn làm cáo, tưởng không phải thế là kế bền vững được đâu...”

Kết quả Đinh Nho Quang bị Phan Đình Phùng cho Cao Thắng lập kế đem về chiến khu Vụ Quang, dạy cho bài học ái quốc rồi bảo phải giúp nghĩa quân 6.000 đồng. Người nhà Đinh Nho Quang nạp chưa đủ số, còn bị tạm giam nhưng được quân Pháp đánh phá giải thoát cho. Sau Đinh Nho Quang bị bịnh mất, trong sự căm hờn của nhân dân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt