<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bùi Mậu Tiên

Danh thần Bùi Mậu Tiên đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), không rõ năm sinh, năm mất.

Ông được bổ làm Giám sát ngự sử, tính thanh liêm mẫn cán, chính trực vô tư, tài đức của ông được sĩ phu và nhân dân yêu mến.

Năm Bính Thân (1836), ông dâng sớ tâu: “Các làng ở ngoài Bắc nhiều kẻ hào cường trái phép, mà dân thì biếng nhác chỉ cờ bạc rượu chè. Việc tế lễ quỷ thần thì hay dùng cách xa xỉ, việc cúng tế thì chuộng đường xa hoa, thậm chí có kẻ bán sạch cả nhà cửa cơ nghiệp để đền nợ miệng, thật là trái với nghĩa tương hảo, tương lân”.

Vua Minh Mạng chấp sớ, quở trách các quan địa phương, sửa sang phong tục lại. Trước sau, ông là một vị quan thanh liêm có khả năng hành chánh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt