<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lý Công Uẩn

Lý Công Uẩn là tên huý của vua Lý Thái Tổ. Xem Lý Thái Tổ


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt