<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày thành lập Đoàn

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba (họp từ ngày 22 đến 25.3.1961), các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26.3.1931 làm ngày thành lập Đoàn.

 

Để đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên Việt Nam, tháng 6.1925, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập và bắt đầu mở rộng các hoạt động, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phong trào yêu nước của nhân dân, đặc biệt là của thanh niên.

Huy hiệu Đoàn. Ảnh: photobucket.

Trong hội nghị hợp nhất thành lập Đảng tháng 2.1930, công tác vận động thanh niên đã được Nguyễn ái Quốc và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Với việc thông qua chính cương, sách lược, điều lệ vắn tắt của Đảng, Hội nghị đã thông qua điều lệ của Đoàn thanh niên cộng sản. Trong điều lệ vắn tắt của Đảng cũng ghi: “Người dưới 21 tuổi phải vào Thanh niên cộng sản Đoàn”. Hội nghị cũng nói rõ Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, ngoài công tác hàng ngày cần phải tổ chức ngay “Đoàn thanh niên cộng sản”. Từ ngày 20 đến 26.3.1931, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương tại Sài Gòn, đã quyết định thành lập “Thanh niên cộng sản Đoàn”. Tính đến cuối năm 1931, cả nước có khoảng hơn 2.500 đoàn viên.

Với những đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba đã thống nhất lấy ngày 26.3.1931 làm ngày truyền thống của Đoàn.

Những tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí minh qua các thời kỳ.

  • Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  • Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

  • Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

  • Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

  • Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

  • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tham khảo

Viết tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn   – Báo Thanh Niên ngày  26.3.2009.

Đảng ta kỳ vọng lớn vào thanh niên – Báo Lao Động ngày  26.3.2009.

Bạn trẻ hãy đi đầu đến nơi khó khăn – Báo Tuổi Trẻ ngày  26.3.2009.

Đoàn cần phát huy vai trò để đồng hành với thanh niên – Báo Pháp Luật TP.HCM ngày  25.3.2009.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt