<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vùng đất Phan Rang

Đất xưa của nước Chiêm Thành, gọi là Panduranga. Năm 1693, chúa Nguyễn Phúc Chu đánh chiếm, bắt vua Bà Tranh, đổi nước Chiêm Thành, làm trấn Thuận Thành.  Năm 1699, đặt làm phủ Bình Thuận, thêm trấn Thuận Thành vào, chia là 4 đạo: Phan Rang, Phan Thiết, Mali, Phố Hài. Không chia thành phủ, huyện. Năm Minh Mạng thứ 4 (1823) bỏ đạo Phan Rang, năm thứ 16, bỏ luôn các đạo Phan Thiết, Ma Li và Phố Hài. Sông chảy qua thị xã Phan Rang, ra biển Đông, xưa gọi là sông Mai Nương.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt