<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phạm Hữu Tâm

Danh tướng Phạm Hữu Tâm đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi đầu ông làm Cai cơ, phạm lỗi bị cách chức. Năm Tân Tỵ 1821 ông được phục chức Cai đội, đổi qua Trực ban Phó vệ úy, rồi vào Nam làm trấn thủ Biên Hòa. Có công dẹp loạn ở miền Nam, ông được thăng Chưởng cơ, phong tước Tân Phước Nam, sung Tham tán đại thần ở Quân thứ Gia Định. Lại có công bình định sau cuộc nổi dậy của nhóm Lê Văn Khôi trong mấy năm 1833-34, ông được tấn phong tước Bá, hàm Thái tử Thái bảo, sung Tiền quân Đô thống Chưởng phụ sự. Nhất là trong năm Giáp Ngọ 1834, khi quân Xiêm (Thái Lan) xâm lăng Cao Miên (Kampuchia) rồi tràn xuống đánh phá bờ cõi ta, ông nhận lịnh họp binh cùng Đại tướng Trương Minh Giảng và tướng Trần Văn Năng, Nguyễn Đình Tân, Lê Văn Thụy đẩy lui được quân Xiêm. Đây là chiến công hiển hách nhất, nên Trương Minh Giảng và ông đều được chạm tên trên bia Võ công dựng tại Kinh thành (tức năm Mậu Tuất), Trương Minh Giảng đứng đầu, ông đứng hàng thứ 5 trong số 20 người có công to.

Năm Mậu Tuất 1838, tên ông ghi chạm vào bia Võ công, lại thăng tước Tân Phước Hầu, ra lãnh Tổng đốc Hà Ninh. Đến năm Nhâm Dần 1842, vua triệu về, đi nửa đường thì ông mất đột ngột, được truy tặng Tân Phước quận công, thụy Trung Túc.

Con ông là Phạm Hữu Xuân cũng là bậc tướng tài.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt