<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ô Châu

Ô Châu là châu thuộc nước Chiêm Thành xưa, nay là TX Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Năm 1306, quốc vương Chiêm là Chế Mân dâng cho vua Trần Anh Tông cùng với Châu Lý để làm lễ dẫn cưới công chúa Huyền Trân, sau đó đổi là Châu Thuận. Vết tích Ô Châu còn lại ở các tên sông Ô Lâu, Ô Giang, Ô Long, làng Ô Long.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt