<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Bất Bế

Ngôi đình ở làng Bất Bế, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đình thờ thành hoàng hiệu Bạch Mã, huý An Quốc, có công bình giặc Ngô. Hàng năm tế lễ vào ngày sinh, mồng 6 tháng 10 âm lịch. Bất Bế xưa là tên xã ở huyện Vĩnh Lại, do phủ Ninh Giang kiêm lý, trấn Hải Dương, là lị sở huyện Vĩnh Lại từ 1877.  Xưa sản xuất vải trắng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt