<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Lăng Bầu

Lăng ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Mặt bằng hai lớp, tường bao đá ong. Vòng tường ngoài xây hình chuôi vồ, phần trước 100m x 31m rồi thu nhỏ 5m, kéo dài 16,40m, rộng 12m. Vòng tường trong bao mồ lọt vào khu chuôi vồ. Tường ngoài cao 1,30m, dày 0,55m. Tường mộ cao 1,90m, dày 0,90m. Từ cổng vào thần đạo có các cặp tượng chầu: ngựa có quân hầu dắt, voi, võ sĩ, tiếp đến bàn đá giữa có hai võ sĩ đứng chầu. Sau nhà tiền tế là mộ phần.


©2020 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt