<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện xưa Tân Bình

Tân Bình là tên huyện của dinh Phiên Trấn, phủ Gia Định trong thời kỳ 1698-1802. Từ năm 1802-1808, huyện Tân Bình thuộc dinh Phiên Trấn, trấn Gia Định. Năm 1808, dinh Phiên Trấn trở thành trấn Phiên An và Tân Bình được nâng lên thành phủ từ năm 1808-1832. Diện tích trải dài từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ, gồm 4 huyện: Bình Dương, Tân Long, Phước Lộc, Thuận An.

Năm 1832, vua Minh Mạng bỏ trấn thành lập tỉnh, như vậy Tân Bình trở thành phủ của tỉnh Phiên An, gồm 2 huyện: Bình Dương, Tân Long. Từ 1836-1876, lại thuộc tỉnh Gia Định, gồm 3 huyện: Bình Dương, Tân Long, Phước Lộc. Từ ngày 11/5/1944, được nâng lên thành tỉnh nhưng đến thánh 8/1945 thì bị giải thể.

Năm 1957, tái lập quận Tân Bình, 1 trong 8 quận của tỉnh Gia Định với diện tích 113,8km2, dân số 418.781 người (1970). Sau năm 1975, là quận của thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt