<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Tam Trung

Đền ở xã Gia Cung, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, thờ 3 trung thần triều Nguyễn là Bùi Tăng Huy, Phạm Đình Trạc và Phạm Văn Lưu. Đền dựng tháng 10/1833. Năm đó, thổ ti Bế Văn Cận theo thổ ti Nùng Văn Vân ở Tuyên Quang đem quân vây đánh thành Lạng Sơn. Ba ông rút vào thành cố thủ, nhưng sức yếu, lương cạn, đành phải tự vẫn. Sau khi thành được giải vây, vua Nguyễn nhớ lòng tiết nghĩa của ba ông bèn sai lập đền thờ, gọi là đền Tam Trung.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt