<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Bàu Hoè

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1972, thám sát và khai quật vào các năm (1977, 1980, 1982, 1983).  Bàu Hoè là một cồn cát rộng thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, còn gọi là di chỉ Hoà Vinh hay Bà Què. Bàu Hoè vừa là khu cư trú vừa là khu mộ táng, khu mộ táng (hay là lớp văn hoá mộ táng) ở trên lớp cư trú. Hiện vật của lớp cư trú có đồ đá, như công cụ ghè đẽo, công cụ mài lưỡi và các hiện vật đá có dấu khắc; trong các mộ chum là đồ sắt, như liềm, cuốc… và nhiều hiện vật khác. Di chỉ thuộc văn hoá Sa Huỳnh và sơ kỳ đá mới.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt