<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Lê Chân Tông

Vua Lê Chân Tông (黎真宗) tên huý là Lê Duy Hựu (黎維祐) là vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Chân Tông Thuận hoàng đế, con trưởng Lê Thần Tông (黎神宗; 1619-1643).

Tháng 10 năm Quý Mùi (1643), ông lên ngôi khi mới 13 tuổi, Thanh Đô vương Trịnh Tráng phụ chính. Vua Minh là Quế vương, đóng ở Quảng Tây có sai sứ sang phong cho ông làm An Nam Quốc Vương.

Tháng 8 năm Kỷ Sửu (1649), ông mất, mới 19 tuổi, táng tại Hoa Phố lăng.

Ở ngôi 7 năm, niên hiệu Phúc Thái.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt