<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Nguyên Trung

Lê Nguyên Trung là Danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất. Theo sách Thoái thực kí văn của Trương Quốc Dụng, ông còn có tên khác nữa là Lê Nguyên Huệ. Người làng Trung Cần, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm Quý Dậu 1813, ông đỗ Hương cống, khoa này đỗ Hương cống 12 người. Giám thí Trường Nghệ là Phạm Quý Thích. Đầu bài Văn sách là Công đức như thiên sinh vạn vật. Bài làm của ông có câu:

“Nguy nhiên thần võ thánh văn chi thịnh m, cửu công thất đức bất tận hình dung; Uyển nhược thái hòa nguyên khí chi lưu hành thứ loại vạn ban hàm tư phát dục”.

Nghĩa:

Lớn lao vậy võ thần văn thánh chín công bảy đức không đủ hình dung; Lưu hành như nguyên khí thái hòa, muôn vật mọi loài đều nhờ sinh dục.

Đoạn văn trên đây được Phạm Quý Thích khen ngợi: “Từ khí người này hơn cả”.

Trong ĐNNTC tỉnh Nghệ An có ghi về ông: tính lỗi lạc, có khí tiết, trải thờ 4 triều làm quan khắp trong ngoài, có tiếng là một người thanh cần. Sau làm đến Tuần phủ, Hộ lí Tổng đốc tỉnh Bình Định, rồi mất tại chức.

Con ông là Lê Nguyên Thứ, đỗ cử nhân, cháu là Lê Bá Đồn đỗ Giải nguyên, tằng tôn là Lê Bá Hoan đỗ Tiến sĩ đều là những danh sĩ đương thời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt