<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Ninh

Lê Ninh là Nhân sĩ yêu nước, hiệu Mạnh Khang, người làng Trung Lễ, xã Cổ Ngu, tổng Văn Lâm, huyện La Sơn, tỉnh Phủ Đức nay là xã Đức Trung, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là con cả của cụ Lê Khanh nguyên Bố Chánh tỉnh Bình Định, nên tục gọi Ấm Ninh. Em ông là Lê Võ, tục gọi Ấm Võ cũng là chí sĩ đáng tôn kính của dân tộc.

Từ trẻ ông thường học võ, không chuộng lối học khoa cử. Giặc Pháp xâm lăng, ông cùng các văn thân vùng Nghệ Tĩnh tổ chức kháng chiến. Vua Hàm Nghi lập chiến khu ở Quảng Bình (1885) phong ông làm Bang biện quân vụ Hà Tĩnh.

Ông tích cực hoạt động chống giặc. Chúng trả thù bằng cách đốt phá sạch xã Trung Lễ, quê ông, đến Bính Tuất 1886, chẳng may ông bị bệnh mất sớm, hưởng dương 29 tuổi.

Khi ông mất Phan Đình Phùng có đôi câu đối điếu ông:

Nguyên văn:

雖 云 成 敗 由 天, 倡 義 先 成 存 艺 靜.

勘 叹 英 雄 旡 地, 符 军 大卨 友 紅 藍.”

Phiên âm:

“Tuy vân thành bại do thiên, xướng nghĩa tiên thành tồn Nghệ Tĩnh.

Kham thán anh hùng vô địa, phù quân đại tiết hữu Hồng Lam”.

Nghĩa:

“Tuy rằng thành bại tự trời, tiếng xướng nghĩa trước tiên, còn truyền Nghệ Tĩnh.

Than nhẽ anh hùng không đất, tiết phò vua cao cả, khá sánh Hồng Lam”.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt