<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Hữu Thanh

Lê Hữu Thanh là Văn thần đời Tự Đức (嗣德; 1829-1883), không rõ sinh quán, năm mất. Ông có tài văn học và chính trị, tính khảng khái, liêm khiết.

Sau khi đỗ cử nhân, ông được Tổng đốc Hoàng Diệu tiến cử, Tự Đức rất trọng vọng ông. Đáp lại, ông tỏ ra xứng đáng với sự tri ngộ của Hoàng Diệu, nổi tiếng trong văn giới và học giới. Khi làm quan ông giúp nhân dân sống cảnh yên ổn, lạc nghiệp.

Khi ngồi Tri huyện Thọ Xuyên, ông xử đoán công minh, nhân dân xưng phục, gọi là Quan huyện Thọ. Suốt 3 năm cùng nhân dân huyện Thọ Xương sống thanh bình, ông được coi như Bao Công tái thế khiến bọn gian cũng phải khuất phục, không còn ai bị điều gì oan ức. Vì thế, dân chúng đã ca tụng ông là Sinh Phật, Thần nhân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt