<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Hữu Thường

Lê Hữu Thường là Danh thần đời Thiệu Trị (紹治; 1807-1847), quê huyện Thuận Xương, tỉnh Quảng Trị nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Năm Tân Sửu 1841, ông xuất thân làm Quản đạo Hà Tĩnh. Rồi trải qua các chức Án sát Nghệ An, thăng Quang lộc tự khanh lãnh Bố chính, Hộ lí, Tuần vũ Quảng Yên.

Đời Tự Đức (嗣德; 1829-1883), năm Ất Sửu 1865, chịu tang mẹ ông về cư tang. Sau sung Khâm sai kinh lí Hải Phòng từ Quảng Bình đến Nam Định.

Năm Canh Ngọ 1870, thăng Tuần vũ hộ lí Tổng đốc Hải An. Khi Hoàng Tề nổi lên cướp phá hai huyện Thủy Đường vàAn Dương, ông đánh dẹp bình định được yên ổn mà không tai hại gì đến nhân dân.

Năm Quý Dậu 1873, lại có động loạn ở Bắc Giang, ông sung chức Đổng suất quân vụ. Không bình định được, nên bị triều đình cách chức.

Cũng trong năm ấy, thủy quân Pháp đánh chiếm thành Hải Dương, ông đóng giữ ở huyện Gia Lộc.

Năm Canh Thìn 1880, ông được triệu về làm Biện lí bộ Công, thăng Hồng Lô tự khanh, rồi làm Hữu thị lang (Nhâm Ngọ 1882).

Đến đời Hàm Nghi, ông sung chức Sơn phòng sứ Quảng Trị, ít lâu thăng Tham tri bộ Công (Bính Tuất 1886), rồi đổi ra làm Tuần vũ Trị Bình (Quảng Trị, Quảng Bình).

Sau làm đến Thượng thư bộ Công, kiêm Quản ấn triện Đô sát viện.

Năm Mậu 1888, ông xin về hưu, vua không cho, thăng Hiệp Biện đại học sĩ, sung Đổng lí đại thần Thiên thành cuộc. Nhưng đến mùa Đông năm này, vua chuẩn cho nguyên hàm hưu trí, ông về quê rồi mất.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt