<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Trọng Đôn

Danh sĩ Lê Trọng Đôn đời vua Tự Đức (嗣德;1829-1883), không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông đỗ đầu xứ, nên thường gọi Đầu Xứ Đôn, hay Xứ Đôn, nhiệt thành yêu nước, ông thường tán trợ cuộc khởi nghĩa của các nhóm Văn thân Cần vương.

Nổi tiếng văn chương, ông có làm nhiều bài hát giặm và thơ phú, được truyền tụng nhất là bài hát biểu dương cuộc khởi nghĩa của anh em Lê Ninh, Lê Trực và bài hát phú Trung Lễ thất hỏa diễn tả cảnh đốt phá vùng Trung Lễ trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt