<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Thì Hải

Danh tướng Lê Thì Hải đời Lê Gia Tông, con Hầu Quận Công Lê Thì Hiến, quê làng Phú Hào, huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Nhiên, tỉnh Thanh Hóa nay là thôn Phú Hào, xã Phú Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ông cùng với anh là Lê Thì Kinh giúp vua Lê, chúa Trịnh trong việc chống với chúa Nguyễn. Ông làm quan trải các chức Trấn thủ các đạo Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn Tây, được phong chức Thự Phủ sự, tước Thạc Quận Công, Anh ông là Thì Kinh được phong tước Trinh Tường Hầu.

Năm Bính Thìn 1716 ông mất, thọ 77 tuổi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt